Løsningen ligger i mind-settet!

“Inklusion er en måde at tænke på – det er IKKE en metode. Derfor er der ikke én måde at inkludere på!” 

Christian Quvang, Ph.d., Cand. Pæd. Psych. & Lektor Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

Nyttige links

Læs videre

I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt, at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer. Det gælder for alle elever – uanset forudsætninger.

I Folkeskoleloven fremgår det, at undervisningen skal planlægges og tilrettelægges, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder socialt, og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen), og i FN’s Handicapkonvention fremgår det, at deltagerstaterne skal sikre, at børn med handicap har adgang på lige fod med andre børn til at deltage i leg, rekreative tilbud samt fritids- og idrætsaktiviteter, herunder sådanne aktiviteter i skolesystemet (FNs Handicapkonvention).

Inklusion er ligeværdigt samspil om fælles mål, der er defineret ud fra såvel den enkeltes som de fælles behov. Alle mennesker skal imødekommes med udgangspunkt i deres særlige behov

Ambitionen skal altid være lige adgang og fuld deltagelse for alle elever i idrætsundervisningen gennem et inkluderende undervisningsmiljø. Fuld deltagelse indebærer:

  • at eleverne er fysisk og kropsligt deltagende;
  • at eleverne er socialt deltagende sammen med andre elever;
  • og at eleven er fagligt deltagende i læreprocesserne. 

Idrætsundervisningen skal tilrettelægges og tilpasses så undervisningsmiljø og aktiviteter i videst muligt omfang tilgodeser alle elevers fulde deltagelse. Samtidig skal der stilles tilpassede krav til eleverne – med ambitionen om, at deres idrætsfaglige og sociale kompetencer styrkes, så de kan deltage på lige fodAnsvaret for inklusion påhviler både undervisere og elevgruppen med og uden handicap.  

Målet for alle elever er inklusion og fuld deltagelse i idrætsundervisningen, hvor de anerkendes som ligeværdig person i klassen og en del af klassens fællesskaberBekendtgørelse af lov om folkeskolen

Luk menu