Idrætsundervisning

Skolemodul

Indhold i modulet

» Formål med modulet (PDF)
» Rammesætning for 3 timers teammøde (PPT)
» Refleksions- og omsætningsopgave (PDF)

Formål med modulet

Formålet med dette dokument er at koble formål og mål for www.tibis.dk med Folkeskoleloven, FNs Handicapkonvention, www.emu.dk  og Undervisningsvejledning for idræt 2019 for at inspirere og hjælpe danske grundskoler og ansatte heri, til at
arbejde med indholdet på www.tibis.dk i idræts- og bevægelsesundervisningen.

Dokumentet kan indgå i argumentation for opprioritering af fokus
og ressourcer på området i den danske grundskole. Modulet Idrætsundervisning sætter fokus på teamets og/eller den enkeltes kompetencer, viden og færdigheder ift. inklusion, deltagelse, aktivitetsudvikling og handicap på idræts- og bevægelsesområdet.

Efter- og videreuddannelsensplan: Rammesætning for 3 timers teammøde

Indhold i powerpoint:
» Efter- og videreuddannelsesformål
» Plan for 3 timers teammøde

Refleksions- og omsætningsopgave

Opgavens formål er at få skolens medarbejdere på idræts- og/eller bevægelsesområdet til at reflektere over- og ind i samt at afprøve kernebegreber, didaktiske redskaber, vejledninger og materialer i det teoretiske og det praktiske rum. Det teoretiske rum udgøres af henholdsvis teammødet/forberedelsen af egen undervisning mens selve idræts- og/eller bevægelsesundervisningen udgør det praktiske rum.

Opgaven er at planlægge, gennemføre og evaluere idræts- og/eller bevægelsesaktivitet med forstørret fokus mod både elevens og elevgruppens læringsforudsætninger, samt inklusion og deltagelse. 

Relevante e-læringsmoduler

Vil du blive klogere på inklusion i idræt, aktivitetsudvikling samt forskellige typer af handicap kan du her på www.tibis.dk gennemføre tre basismoduler. 

Relevant litteratur

Primær litteratur

Christiansen, L.B. (2019) 6 trin til inkluderende idrætsundervisning. MOV:E særnummer 2019 (udkommer september 2019).

Knudsen, J.V. (2019). Interview: ”Det vigtigste er, at vi møder eleverne der hvor de er”. MOV:E særnummer 2019 (udkommer september 2019).

Habekost, E. R. & Bentholm, A. (2019). Samarbejde mellem fagprofessionelle styrker idrætsundervisningen for elever med særlige behov.MOV:E særnummer 2019 (udkommer september 2019).

Sekundær litteratur
Munk, M. (2017). Inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen. I: En skole i bevægelse – Læring, trivsel og sundhed. Schulz, Anette og von Seelen, Jesper (red.), Akademisk Forlag 

Hansen, P. K. (2017). Idræt i specialskolen. I: Specialdidaktik i teori og praksis – Undervisning på specialskoler og i specialklasser. Hansen, Helga Borgbjerg og Mårtensson, Brian Degn (red.). København: Hans Reitzels Forlag

Vigsø, B. (2018). Pædagogen i skolen – Det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger om bevægelse i skolen. I: Motion og bevægelse i skolen. Jensen, Jens-Ole og Jørgensen, Henrik Taarsted og Volshøj, Esben (red.). København: Hans Reitzels Forlag.

Børne- og undervisningsministeriet (2019): Idræt Undervisningsvejledning 2019. (Se særligt siderne 23-25 og 47-49) www.emu.dk 

Idrætsundervisning

Modulet Idrætsundervisning er primært for dig, der er lærer og/eller pædagog i skolen. Modulet har til formål at facilitere teamets eller den enkeltes læreprocesser, og er udarbejdet til at danne rammen for et teammøde på 3 timer – eller den enkelte praktikers selvstændige læring på området.  

Modulet sætter fokus på teamets og/eller den enkeltes, kompetence, viden og færdigheder ift. inklusion, deltagelse, aktivitetsudvikling og handicap på idræts- og bevægelsesområdet.

Til venstre finder du en oversigt over indhold i modulet, materialet heri samt en liste over relevant litteratur til det pædagogiske arbejde med inklusion i idræt og bevægelse i skolen. Primær litteratur kan findes på www.tibis.dk i MOV:E SÆRNUMMER 2019, mens sekundær litteratur anskaffes andetsteds. Alle materialer (undtaget sekunder litteratur) er frit tilgængelige og kan downloades.

Du starter modulet ved at se introduktionsvideoen ovenfor, for herefter at åbne ”Efter- og videreuddannelsesplan: Rammesætning: 3 timers teammøde (PPT)”. Denne kan guide skolens medarbejdere igennem modulets materialer og har til formål at stilladsere læreprocesser i teamet – eller individuelt.

Umiddelbart herunder finder du link til Dansk Skoleidræts materialer og værktøjer ”Idræt for børn med særlige behov”, der blandt andet indholder videomateriale med blik fra praksis, til inspiration. 

GOD FORNØJELSE

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts projekt “Alle børn med i idrætsfaget” har kørt sideløbende med udarbejdelsen af www.tibis.dk. Projektet tilbyder idrætslærere en række praksisnære materialer og værktøjer, der understøtter deltagelse og trivsel for alle børn – også de med særlige behov.

Materialerne er målrettet lærere på alle klassetrin og er udviklet med udgangspunkt i lærernes hverdag og virkelighed. 

Luk menu