Elever med synsnedsættelse

Her finder du nogle generelle punkter, som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du har en elev med synsnedsættelse i idræts-undervisningen. Hver enkelt elev er forskellig, så det er vigtigt, at du afklarer elevens forudsætninger og motivation først

Forudsætninger

  • Der er stor forskel på, om eleven er blind eller svagsynet. Synsevnen er helt grundlæggende for et barns forudsætninger og motivation for fysisk udfoldelse. Elever med synsnedsættelser har ofte ikke opnået de samme bevægelsesmæssige erfaringer som sine jævnaldrende kammerater. De foretrækker måske generelt stillesiddende aktiviteter, hvor bevægelseserfaring, kondition og motorisk udvikling ikke styrkes. Samtidig bruger barnet med synsvanskeligheder meget energi på at koncentrere sig om at lytte og forholder sig af den grund ofte i ro. 

  • Afklar først i hvor høj grad elevens motoriske forudsætninger er påvirket af det manglende syn. Selv for et barn med gode kropslige forudsætninger, vil synsvanskelighederne ofte forsinke eller forstyrre den motoriske udvikling. Det er vigtigt at have kendskab til elevens specifikke synsvanskeligheder – hvad kan eleven se og ikke se? Selv en lille synsrest kan have stor betydning for elevens evne til at tilegne sig fysiske færdigheder. 

Opmærksomhedspunkter

  • Børn med synsnedsættelser kan deltage i idræt, hvis der bliver taget hensyn til deres behov. Det vigtige er, at undervisningen tilrettelægges således, at eleven kan udnytte og styrke sin andre sanser: kinæstetiske sans (muskel og led sansen); vestibulære sans (balancesansen); taktile sans (føle- og berøringssansen) samt den auditive sans (høresansen). Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på, at eleven får mulighed for at stimulere alle disse sanser, da de er grundlæggende for hans/hendes muligheder for at klare livets udfordringer med et handicap. Elever med synsnedsættelser kan i de rette organisatoriske og sociale omgivelser være meget selvhjulpne og selvstændige 
  • Idræt og bevægelse betyder meget for barnets selvtillid og selvfølelse. Det er sjovt at øve sig og blive bedre, og det giver motivation til mere. Uanset på hvilket bevægelsesniveau eleven med synsvanskeligheder befinder sig på, skal det være sjovt at have idræt. Elever med synsnedsættelser har brug for at styrke deres idrætslige og kropslige kompetencer – præcist ligesom børn uden synsnedsættelser. 

Undervisningsmiljø og tilpasninger

  • Kammeratstøtte er typisk en god hjælp til elever med synsnedsættelser, ligesom det er vigtigt at holde et roligt undervisningsmiljø og være ekstra tydelig i formidling, igangsætning og feedback omkring aktiviteter.   

    Vi har samlet en række gode tips til idrætsundervisning med elever med synsnedsættelse. 

Ny vejledning:
Idræt i øjenhøjde

Vejledende anbefalinger og inspiration til idrætsundervisningen i grundskolen til styrkelse af inklusion af elever med synsnedsættelse er indholdet i ny vejledning fra Synscenter Refsnæs.

Vejledningen er målrettet idrætslærere i grundskolen og har til formål at inspirere til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen, så den styrker forudsætningerne for, at elever med synsnedsættelse kan deltage aktivt og inkluderet i læringsfællesskabet.

Elever med synsnedsættelse udgør en lille målgruppe, hvilket betyder, at den enkelte skole relativt sjældent møder elever i målgruppen. ”Idræt i øjenhøjde” har til formål at give skolerne et styrket vidensgrundlag, hvorudfra der kan tilrettelægges et sammenhængende og virkningsfuldt forløb for elevens idrætsundervisning.

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Synscenter Refsnæs og børnesynskonsulenter fra synsrådgivninger organiseret i DTHS (Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner) med midler fra Undervisnings-ministeriets pulje målrettet Undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen. 

Få inspiration til aktiviteter ...

Luk menu